PRIVACY-STATEMENT

Coachingpraktijk Goudstraal, gevestigd aan Batelier 11 3362JR Sliedrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://Coachingpraktijk-goudstraal.nl

Gevestigd aan de Batelier11 3362JR Sliedrecht

Feoudshoorn76@gmail.com  of  +31 6  38646781

Fe Oudshoorn is de Functionaris Gegevensbescherming van Coachingpraktijk Goudstraal. Zij is te bereiken via feoudshoorn76@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Coachingpraktijk Goudstraal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken t.b.v. het aanbieden van onze diensten:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

​Coachingpraktijk Goudstraal verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: gegevens van personen jonger dan 16 jaar t.bv. het doorlopen van een traject en sessies.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via feoudshoorn76@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen en grondslagen:

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Coachingpraktijk Goudstraal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en/of diensten bij je af te leveren en/of uit te voeren.

Grondslagen:

 1. Coachingpraktijk Goudstraal hanteert (een van de) volgende wettelijke grondslagen:Toestemming: betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden door deze aan ons door te geven.
 2. Overeenkomst: de verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en/of de diensten, waarbij de betrokkene partij is, of in geval van minderjarigheid, diens (pleeg)ouder(s) of voogd van betrokkene of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen.
 3. Gerechtvaardigd belang: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan de belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Coachingpraktijk Goudstraal neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen mogelijk besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,  Coachingpraktijk Goudstraal gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Office- en mailprogramma’s
 • Boekhoudkundig programma
 • Website gehost via Portugalore

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Coachingpraktijk Goudstraal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens worden bewaard conform de algemeen geldende richtlijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Coachingpraktijk Goudstraal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Coachingpraktijk Goudstraal gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Coachingpraktijk Goudstraal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar feoudshoorn76@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op jouw verzoek.

Coachingpraktijk Goudstraal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Coachingpraktijk Goudstraal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris gegevensbescherming. Dit kan telefonisch of via feoudshoorn76@gmail.com .